Polityka poufności (RODO)

POLITYKA POUFNOŚCI

Każdy Gość serwisu STOPFLEX powinien zapoznać się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych i/lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w naszych serwisach internetowych. Poniższa polityka wskazuje jakie informacje pozwalające na identyfikację osoby mogą być gromadzone i wykorzystywane. Poniżej uwzględniono również inne kluczowe kwestie dotyczące prywatności osób – Klientów Serwisu Online STOPFLEX .

Polityka Ochrony Prywatności

 1. Postanowienia ogólne

Celem tej Polityki jest:

 • zagwarantowanie zapoznania się z zakresem danych osobowych jakie pobieramy i na jakiej podstawie oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy;
 • wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy otrzymane dane osobowe, aby wszyscy Użytkownicy i Goście serwisu STOPFLEX  korzystali z przyjemnością z serwisu;
 • wyjaśnienie praw i preferencji Gości i Użytkowników w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy prywatność.

1) właściciel serwisu STOPFLEX   - SC „Emko" L. Reichert M. Reichert z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kokosowej 26, zarejestrowana w CEiDG pod nr UN/007502/2006, NIP 9552028320, REGON 812416137 (dalej zwana Spółką) przestrzega zasad prywatności osób fizycznych i należycie chroni ich dane osobowe.

Ta Polityka Ochrony Prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich informacji zbieranych lub wykorzystywanych przez Spółkę, w szczególności odnosi się do usług oferowanych przez Spółkę poprzez serwisy internetowe dostępne pod adresem: www.nasadki.com.pl dalej zwanym „Serwisem Online”.

2) Jeżeli w odniesieniu do określonego serwisu internetowego Spółki obowiązują szczególne wymagania prawne dotyczące ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych są one uregulowane w odrębnej polityce prywatności i umieszczone na stronie tego serwisu internetowego, którego dotyczą.

3) Niniejsza Polityki Ochrony Prywatności nie obejmuje stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na witrynie Spółki.

4) Klientem w rozumieniu niniejszej Polityki są osoby fizyczne odwiedzające strony serwisu internetowego Spółki i/lub korzystające z usług Spółki. 

 1. Gromadzenie danych

1) Administratorem danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych klientów, potencjalnych klientów i innych osób fizycznych korzystających ze strony internetowej www.stopflex.pl, jest SC EMKO L. Reichert M. Reichert z siedzibą w Mierzynie przy ul. Kokosowej 26 (dalej: Emko).

2) Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.stopflex.pl tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), nadto dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu ewentualnego kontaktu i odpowiedzi na zgłoszony za pomocą formularza problem/zapytanie; (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • w celu kontaktu i odpowiedzi na zgłoszone za pomocą formularza zapytanie w zakresie oferty produktowej (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • rozpatrywania skarg i reklamacji (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową ubezpieczenia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;
 • w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności;
 • w celach marketingowych tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3) Dane osobowe Klientów Spółki są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych osobowych m.in. przepisami RODO oraz przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Spółka może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4) Klient rejestrując się w serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podaje imię i nazwisko, adres kontaktowy, e-mail, telefon kontaktowy, kraj, miasto, kod pocztowy, język. Podanie przedmiotowych danych jest dobrowolne, przy czym podanie imienia i nazwiska oraz adresu jest konieczne do zawarcia ze Spółką umowy sprzedaży towarów.

5) W trakcie rejestracji Klient podaje login oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w serwisie. Login i hasło powinny być zabezpieczone przez Klienta przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 

 1. Wykorzystywanie danych

1) Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane we własnym imieniu, w tym m.in.:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • bankom i pośrednikom płatności (w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności) - celem zwrotu nienależnych świadczeń;
 • pośrednikowi płatności: Blue Media SA (w razie wyboru przez Klienta takiej formy płatności) – celem realizacji płatności;
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług informatycznych);
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej.

2) Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze Spółką przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do jego zapytań.

 1. Prawa związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

1) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

Ponadto w sytuacji gdy Klient uzna, iż wykonywane przez nas przetwarzanie narusza przepisy RODO, posiada on prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

 1. Czas przechowywania danych

Gromadzone dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

 • dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);
 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;
 • dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).
 • dane dla celów marketingowych:
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych;
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Spółki – do czasu wniesienia sprzeciwu bądź zakończenia wykonywania działań marketingowych.
 1. Ochrona Danych Osobowych – dane kontaktowe

1) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się kontaktować się z Administratorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: tools@emko.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby: EMKO SC  ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn.

 1. Bezpieczeństwo informacji

1) Spółka stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, zmianą, publicznym ujawnieniem lub ich zniszczeniem. Stosowane zabezpieczenia obejmują zarówno rozwiązania techniczne zawarte w samym serwisie, polegające między innymi na odpowiednim szyfrowaniu danych transmitowanych w sieci Internet, ścisłej kontroli fizycznego dostępu do komputerów i nośników informacji, na których zarejestrowane są dane osobowe, oraz wdrożeniu i stosowaniu odpowiednich procedur przechowywania i postępowania z danymi osobowymi.

2) Spółka tworzy kopie zapasowe oraz może stosować inne podobne środki, aby zapobiegać przypadkowemu uszkodzeniu lub zniszczeniu danych osobowych Klientów.

3) Płatności za pomocą karty kredytowej lub przelewem elektronicznym obsługiwane są przez serwisy PayPal, PayU, DotPay. Serwisy te odpowiedzialne są za dane podane w ich formularzach, które także są zabezpieczone odpowiednimi rozwiązaniami technicznymi.

 1. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

1) Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na informowaniu Klientów, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o ofercie Spółki i jej spółek zależnych, wydarzeniach i wszystkich innych informacjach, które mają związek z działalnością handlową Spółki i jej spółek zależnych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2) Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o wyrażeniu zgodny na otrzymywanie bezpłatnego newslettera („dodaj”) i podanie adresu mailowego, ewentualnie poprzez wybór odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Pole to nie jest obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej.

3) Klient, który zdecyduje się wpisać na listę subskrybentów otrzymujących newsletter Spółki wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. nr 144 poz. 1204 z 2002 r.) w formie newsletter’a.

4) Dane Klientów, którzy zarejestrowali się w serwisie w celu uzyskania dostępu do newsletter’a są wykorzystywane wyłącznie w celu wysłania danemu Klientowi nowego newsletter'a.

5) Klient w każdym momencie ma prawo zrezygnowania z usługi newslettera poprzez zaznaczenie na głównej stronie serwisu internetowego odpowiedniego pola o nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera (pole „usuń”).

 1. Odesłania do innych stron internetowych

Serwis Online może zawierać odesłania do innych stron, zamieszczanych dla wygody i wiadomości Klienta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Klient powinien mieć świadomość odrębności tych stron od naszego Serwisu Online stopflex.pl
i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linku. 

 1. Postanowienia Końcowe

1) Spółka może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie Serwisu Online stopflex.pl staje się ona wiążąca i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Klienta w Serwisie Online po umieszczeniu zaktualizowanej wersji Polityki Ochrony Prywatności na odpowiedniej stronie Serwisu Online stopflex.pl.

2) W przypadku pytań dotyczących Polityki Ochrony Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych pod adresem email: tools@emko.pl
lub pisemnie na adres: EMKO SC Marcin Reichert,  ul. Kokosowa 26, 72-006 Mierzyn.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl